Vaccin mot lunginflammation

Många kunder har frågor om vaccin mot lunginflammation (eller rättare sagt vaccin mot pneumokocksjukdom), och för att underlätta den informationsöverföringen har jag skrivit en text som närmare redogör för vilka pneumokockvacciner som finns, vilket (eller vilka) som kostnadsfritt ingår i Region Stockholms årliga kampanj, hur dessa kan kombineras med varandra, samt varför det kan vara av vikt att tillse att man har ett skydd.

Ber om ursäkt om texten är en smula lång, men jag tror det är viktigt med en ordentlig genomgång.

Bakgrund:

Streptococcus pneumoniae är ett av de viktigaste bakteriella smittoämnen som drabbar människor. Bakterien, av vilka man identifierat ca 95 olika serotyper (varianter), ligger bakom mer än hälften av orsakerna till pneumoni, dvs lunginflammation, och förekommer i de övre luftvägarnas normalflora. Om man är 65 år eller äldre har man en ökad risk att drabbas av en pneumokockinfektion, och det är i sig en allvarlig sjukdom. Särskilt om den bakteriella infektionen blir invasiv och letar sig in i ett annars sterilt kroppsrum, exempelvis blod. Detta kan exempelvis ske om immunförsvaret är nedsatt. Den typen av pneumokockinfektion drabbar i stor utsträckning äldre individer, och 2017 anmäldes 1367 fall, varav 50% av dessa var 70 år eller äldre. 12% av de som insjuknade avled inom 30 dagar.

Vilka vacciner finns att tillgå?

I dagsläget finns det flera olika vacciner på den svenska marknaden, och dessa skiljer sig åt på ett antal olika punkter.

  • Det ena heter Pneumovax och innehåller 23 av de serotyper som är vanliga orsaker till pneumokocksjukdom. Vaccinet är av en äldre typ, och det innebär bland annat att det inte ger upphov till så kallade minnesceller. Av den anledningen försvinner skyddet efter relativt kort tid, och ytterligare doser drar inte nytta av de tidigare. Man får alltså inte en förstärkande effekt med upprepade doser, utan resultatet kan istället bli att immunsvaret blir sämre. Och det är möjligt att det inte bara gäller Pneumovax, utan även för andra pneumokock-vacciner. Det är endast i väldigt speciella fall man kan rekommenderas ytterligare doser av detta vaccin, då endast efter tidigast 5–7 år, och det kan exempelvis vara om man är multisjuk. Skyddet mot invasiv sjukdom är bra hos friska individer, men i takt med att man tar vaccinet i stigande ålder avtar effekten, och hos de som dessutom har kroniska sjukdomar är skyddseffekten mot invasiv sjukdom i princip obefintlig.
  • Det finns även två andra vacciner som vi tillhandahåller. Dessa heter Prevenar13 alternativt uppföljaren Apexxnar och innehåller som namnet antyder 13 respektive 20 av de serotyper som är vanliga orsaker till pneumokocksjukdom. 12 respektive 20 av dessa ingår i Pneumovax. Prevenar13 och Apexxnar är alltså ”smalare” vaccin, men har ett antal fördelar. Det är nyare typer av vaccin som ger upphov till minnesceller, och de minskar dessutom risken för kolonisering (att bakterier får fäste i kroppen) av pneumokockbakterien. Skyddseffekten av dessa vaccin är bättre än Pneumovax vad gäller invasiv pneumokocksjukdom, och det är också de enda vaccinerna som bevisligen ger ett skydd mot lunginflammation. Behovet av boosterdoser av Prevenar13 eller Apexxnar är inte fastställt, men vad vi vet idag så bör det räcka med en spruta.

    Prevenar13 gavs tidigare till barn inom ramen för barnvaccinationsprogrammet, vilket medförde att de serotyper som ingick i vaccinet inte spreds i samhället i lika stor omfattning som tidigare. Från 2020 har dock ett liknande vaccin, Synflorix, som dessvärre inte innehåller lika många serotyper, ersatt Prevenar13 i barnvaccinationsprogrammet. Hur den minskade täckningsbredden kommer att påverka riskerna för de äldre att drabbas av pneumokocksjukdom med anledning av att vissa serotyper kommer att fortsätta att spridas är idag oklart. Det gäller även den konkreta anledningen till bytet. Dock kan kostnaden på goda grunder antas vara en bidragande faktor.

Den årliga kampanjen från Smittskydd Stockholm
(närmast i tid 2022-11-08 – 2023-02-28)

Med anledning av att samhällsbördan är tämligen påtaglig vad avser influensa och pneumokocksjukdom så har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att personer i vissa definierade riskgrupper erbjuds vaccination mot dessa. I rekommendationerna framgår bl.a. vilka grupper som bör vaccineras och med vilken typ av vaccin. Rekommendationerna kan dels utgöra ett underlag i regionala och lokala beslut om hur vaccinationer mot pneumokocker kan erbjudas, dels ge enskilda läkare stöd i bedömningen av vilka patienter som bör erbjudas vaccination.

Smittskydd Stockholm har beslutat att i normalfallet ska riskgrupper av typen +65 år och utan kroniska sjukdomar eller andra typer av tillstånd eller diagnoser kostnadsfritt endast erbjudas influensavaccin samt pneumokockvaccinet Pneumovax, för att erhålla ett brett skydd. Deras inställning motiveras med en tveksamhet till den hälsoekonomiska konsekvensen av ett tillägg av Prevenar13 eller Apexxnar till så stora patientgrupper.

Vissa riskgrupper, och till dessa räknas exempelvis kraftigt immunsupprimerade individer, erbjuds en kombination av både Prevenar13 och Pneumovax. Huruvida uppföljaren Apexxnar kommer att erbjudas istället för Prevenar13 i framtiden vet vi ännu inte.

Vaccinernas inbördes relation

På grund av vaccinernas ”konstruktion” och hur de fungerar, så måste man observera vissa regler vad avser hur de tas i förhållande till varandra. Annars riskerar man att drastiskt minska effekten, vilket inte är gynnsamt, vare sig ekonomiskt eller på annat sätt. Om man inleder med Pneumovax (det äldre vaccinet) så måste man vänta ett år innan det är rekommenderat att ta det nyare vaccinet; Apexxnar. Om man å andra sidan väljer att göra tvärtom, dvs börja med Apexxnar (eller Prevenar13), så räcker det med åtta veckors intervall mellan doserna, vilket innebär att man under en och samma säsong kan se till att erhålla ett så brett skydd som är möjligt idag.

Som beskrivet ovan under Vacciner som finns att tillgå så finns det en annan fördel med att förfara på det senare sättet. Apexxnar och Prevenar13 ger nämligen upphov till minnesceller, vilket gör att man efter att ha tagit Pneumovax som ett komplementvaccin erhåller en förstärkande effekt på de gemensamma serotyperna, vilket man inte uppnår om man gör tvärtom.

Hur ska man göra då?

Som beskrivet i rubriken Bakgrund så är det av vikt för den enskilde att om möjligt skydda sig mot riskerna. Samtidigt är det en ekonomisk belastning som inte är att förakta om man väljer att även ta det vaccin som man måste bekosta på egen hand; Prevenar13, vilket när detta skrivs kostar 850 kr, eller Apexxnar som kostar 950 kr. Det leder oss ofrånkomligen till vad vi som vaccinationsmottagning kan göra för att hantera dessa rätt komplexa frågor. En del personer betalar gärna, och andra ställer sig mer tveksamma och vill fundera på saken. Vi ser det som att det är upp till var och en att besluta om vilket värde de sätter på sin egen hälsa och lägger inga som helst värderingar i det. Men samtidigt får vi inte fungera som ett torrt språkrör för andra, utan ser det som vår plikt att med fakta och vetenskapliga studier som fond informera våra kunder om vilka möjligheter som erbjuds.

Kan man kombinera dessa vacciner med andra vaccin?

Ja, det går alldeles utmärkt. Samtliga här uppräknade vacciner är avdödade, vilket innebär att de kan ges oberoende av andra vacciner.

 

Peter Gutniak
Verksamhetschef
peter@vaccinationsgruppen.se
Mobil: 0709-609040