Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta

Detta vaccin ingår som en del av barnvaccinationsprogrammet och ska fyllas på i 20-årsintervaller, för att se till att ditt skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är komplett (mer info om sjukdomarna längre ned). Det innebär att det blir aktuellt för de flesta när de fyller 30 år, planerar att skaffa barn eller är gravida.

  • Kostnadsfritt till gravida från v16
  • Födda 1979-1996 har inte fått ett skydd mot kikhosta och rekommenderas vaccination
  • Pris = 470 kr / dos

Kort om sjukdomarna

  • Difteri kallas också för ”stryparsjukan” och beror på en bakterie som utsöndrar ett gift som kan skada många av kroppens organ, till exempel hjärtat och njurarna
  • Stelkrampsbakterien finns i jorden och bildar ett gift som blockerar nerver i ryggmärgen vilket kan orsaka svåra kramper
  • Kikhosta är en bakterieorsakad luftvägsinflammation och en av de infektionssjukdomar som brukar kallas barnsjukdomar, även om också vuxna kan få kikhosta
  • Vacciner som skyddar mot dessa sjukdomar är en del av ”grundskyddet”, dvs ingår som en del av barnvaccinationsprogrammet

Påfyllning av grundskyddet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att erhållet grundskydd från barnvaccinationsprogrammet fylls på vart 20:e år. Vissa länder rekommenderar ännu kortare intervall såsom 10 år mellan vaccinationerna.

De flesta är vaccinerade inom barnvaccinationsprogrammet vilket ger ett skydd upp till 30 års ålder. Därefter behöver du fylla på för att ha ett gott skydd mot sjukdomarna. Det kan finnas anledning att överväga ett kortare intervall om risken man utsätter sig för är större än normalt.

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka sjukdom.

Hur länge har vaccinet använts?

Man har vaccinerat mot dessa sjukdomar sedan 1940-talet och vaccinerna är välbeprövade.

Skyddseffekt

Vaccinet ger ett praktiskt taget komplett skydd mot samtliga sjukdomar som omfattas. Man räknar med ca 30 års skydd mot stelkramp, 20 års skydd mot difteri och ca 10 års skydd mot kikhosta.

Intervall och administration

Vaccinet ges i en dos, och administreras vanligen i en överarm.

Nedsatt immunförsvar

Detta vaccin kan ges även till dig som av någon anledning har nedsatt immunförsvar då vaccinet är avdödat.

Graviditet

Detta vaccin går bra att ta under graviditet eftersom det är avdödat och således inte medför ökad risk för fostret. Är du dessutom född mellan 1979-1996 kan du sakna skydd mot kikhosta och att bli vaccinerad under graviditeten medför skydd för spädbarnet i upp till 6 månader genom att antikroppar förs över via moderkakan.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Fler vacciner