Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Ett kombinationsvaccin som innehåller försvagat mässling-, påssjuke-, och röda hundvirus.

Detta vaccin ingår numera i det svenska barnvaccinationsprogrammet, men det finns åldersgrupper som har ett dåligt eller obefintligt skydd, och därför kan behöva vaccinera sig även i vuxen ålder.

Det är även angeläget att vaccinera barn inför en utlandsresa om de ännu inte fått sin första dos i barnvaccinationsprogrammet.

 • Personer födda 1960-1981 som inte haft mässling eller erhållit två doser bör överväga vaccination
 • Två doser ger ett livslångt skydd
 • Pris = 530 kr / dos

Kort om sjukdomarna

 • Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar (aerosol). Det är också ganska vanligt att man får en följdsjukdom, som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Ibland kan mässling leda till en allvarlig inflammation i hjärnan
 • Påssjuka orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Det är en så kallad droppsmitta, där viruspartiklarna överförs genom mikroskopiskt små droppar, precis som vid förkylning och influensa. Pojkar i puberteten och vuxna män som får påssjuka riskerar att få testikelinflammation, vilket kan leda till sterilitet
 • Röda hund är oftast lindrig för den som får den, men om en gravid kvinna blir sjuk kan fostret få svåra skador. En mottaglig kvinna, som smittas i tidig graviditet, löper stor risk att få missfall eller att föda ett barn med flera olika missbildningar i skelett, hjärna, ögon, öron med mera. Risken är störst under de första sexton veckorna av graviditeten
 • Vacciner som skyddar mot dessa sjukdomar är en del av ”grundskyddet”, dvs ingår som en del av barnvaccinationsprogrammet

Del av grundskyddet

Samtliga svenska medborgare förväntas ha ett skydd mot ovan nämnda sjukdomar. Om man inte erhållit ett sådant skydd kan detta vaccin användas för att åstadkomma ett dylikt.

I det svenska barnvaccinationsprogrammet ges den första dosen vid 18 månaders ålder. Den andra ges vid skolstart, dvs vid 6-7 års ålder. Därefter anses man ha ett livslångt skydd.

Särskilda riskgrupper

Personer födda innan 1960

 • Har inte erhållit vaccin i sitt barnvaccinationsprogram
 • Antas med stor sannolikhet ha haft mässling och bör således inte vara i behov av vaccin
 • För det fåtal som med säkerhet vet att de inte haft mässling rekommenderas komplett vaccinationsserie

Personer födda mellan 1960-1965

 • Dessa individer bedöms ha haft mässling, och har inte erhållit vaccin i sitt barnvaccinationsprogram
 • För de som inte är säkra på att ha haft mässling rekommenderas komplett vaccinationsserie

Personer födda mellan 1966-1969

 • Dessa individer har möjligen haft mässling, och har inte erhållit vaccin i sitt barnvaccinationsprogram
 • För de som inte är säkra på att ha haft mässling rekommenderas komplett vaccinationsserie

Personer födda mellan 1970-1981

 • Dessa individer bedöms inte ha haft mässling, och har erhållit vaccin i sitt barnvaccinationsprogram
 • Dock är det osäkert om de erhållit en komplett vaccinationsserie, dvs två doser. Med stor sannolikhet har de dock erhållit en dos
 • För de som vet att de inte haft mässling, och där osäkerhet råder huruvida de erhållit två doser rekommenderas således ytterligare en dos för att säkerställa skydd

Utlandsresa för yngre barn än 12 månader

Barnvaccinationsprogrammet tillåter att vaccinet ges kostnadsfritt ner till 12 månaders ålder. För barn som är yngre än så och som ska resa utomlands kan det därmed finnas anledning att vaccinera sig. Detta måste då göras på vaccinationsmottagning och på egen bekostnad. Det kan göras ända ner till 6 månaders ålder för barn där risken på resmålet anses hög. Det skydd som barnet då utvecklar blir dock inte lika högt, och man måste således fortfarande ta rekommenderade doser i enlighet med barnvaccinationsprogrammet.

Skydd från mamman

Upp till sex månaders ålder har barnet ett skydd från mamman, då barnet erhållit antikroppar från henne, förutsatt att mamman haft mässling eller vaccinerat sig innan graviditeten.

Typ av vaccin

MPR-vaccinet är ett levande försvagat vaccin. I Sverige finns det två godkända vacciner; MMR-Pro samt Priorix. Dessa anses vara likvärdiga.

Hur länge har vaccinet använts?

Det första mässlingsvaccinet kom 1963, och fram till och med 1981 gavs detta vaccin samt påssjuke- och röda hundvacciner i enskilda doser. 1982 kom kombinationsvaccinet, vilket har givits i hundratals miljoner doser totalt sett.

Skyddseffekt

Efter vaccinationsserien som omfattar två doser ger vaccinet ett praktiskt taget komplett skydd mot samtliga sjukdomar som omfattas. Man räknar med att effekten är livslång.

Intervall och administration

Vaccinet ges i två doser, där dos 2 tas ca 4-5 år efter den första. Vaccinet administreras vanligen i en överarm, men för barn under två års ålder ger man det i låret istället.

Nedsatt immunförsvar

Detta vaccin kan inte ges till personer med nedsatt immunförsvar då det är ett levande försvagat vaccin.

Graviditet

Vaccinet går inte att ta under graviditeten, och man ska inte heller bli gravid en månad efter vaccinationen.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna uppträder inom 7-14 dagar och innefattar smärta och rodnad kring insticksstället, feber, huvudvärk, trötthet samt ibland även röda mässlingsliknande utslag. Dessa besvär brukar gå över inom ett par dagar.

Kan man få autism av MPR-vaccinet?

Det snabba svaret är; Nej, det kan man inte. Men jag har skrivit en mycket längre artikel om just detta som du kan läsa här.

Fler vacciner