Pneumokockvaccin (Pneumovax)

Det här vaccinet skyddar framförallt mot det som kallas för invasiv pneumokocksjukdom, dvs den blodförgiftning som kan uppstå efter en lunginflammation, särskilt hos vissa riskgrupper.

Eftersom Pneumovax ingår i vaccinationskampanjen till riskgrupper så är det många som tror att de då gjort allt de kan för att skydda sig mot lunginflammation. Det är inte korrekt, och för att skapa en större förståelse för hur det hänger ihop har vi en sida som närmare redogör för vilka pneumokockvacciner som finns samt vilket (eller vilka) vaccin som kostnadsfritt ingår i pneumokock-kampanjen. Det finns nämligen ett annat vaccin (Apexxnar) som i kombination med Pneumovax ger det bästa skyddet mot just lunginflammation. Apexxnar får man dock oftast bekosta själv. Där står även hur vaccinerna kan kombineras med varandra på det mest optimala sättet, samt varför det kan vara av vikt att tillse att man har ett skydd.

  • Ett brett skydd mot 23 olika typer av pneumokockbakterier
  • Ger ett visst skydd mot öron- och bihåleinflammation
  • Pris = 400 kr / dos (kostnadsfritt för riskgrupper)

Kort om sjukdomen

  • Lunginflammation är en sjukdom som oftast orsakas av en infektion av virus eller bakterier som har följt med inandningsluften. Den påverkar lungans innersta partier, de små luftfyllda blåsorna som kallas alveoler
  • Man kan även smittas genom att få bakterier eller virus på händerna som sedan via mun, näsa eller ögon förs in i kroppen. En del av kroppens skydd mot sjukdom består av slemhinnor i svalget och luftvägarna
  • Små barn och mycket gamla drabbas mest. Det beror på att immunförsvaret hos ett litet barn inte är färdigutvecklat, medan sjukdomar och åldrande försvagar immunförsvaret hos äldre människor
  • Om man är 65 år eller äldre har man en ökad risk att drabbas av en pneumokockinfektion, och det är i sig en allvarlig sjukdom. Särskilt om den bakteriella infektionen blir invasiv och letar sig in i ett annars sterilt kroppsrum, exempelvis blod. Detta kan exempelvis ske om immunförsvaret är nedsatt. Den typen av pneumokockinfektion drabbar i stor utsträckning äldre individer, och 2017 anmäldes 1367 fall, varav 50% av dessa var 70 år eller äldre. 12% av de som insjuknade avled inom 30 dagar.

Typ av vaccin

Pneumovax är ett så kallat polysackaridvaccin, som skyddar mot 23 olika serotyper (varianter) av pneumokockbakterier. Skyddet är dock avtagande över tid.

Hur länge har vaccinet använts?

Detta vaccin har funnits på marknaden sedan 1983.

Skyddseffekt

I studier har man kunnat påvisa en skyddseffekt om ca 70% mot invasiva pneumokocksjukdomar, samt visst skydd mot lung-, öron- och bihåleinflammation. Skyddet varar i ca fem år.

Vaccinet är dock av äldre typ, och det innebär bland annat att det inte ger upphov till så kallade minnesceller. Av den anledningen försvinner skyddet efter relativt kort tid, och ytterligare doser drar inte nytta av de tidigare.

I och med att skyddet avtar med tiden rekommenderas man en påfyllnadsdos efter ca 5–6 år. Skyddet mot invasiv sjukdom är bra hos unga friska individer, men hos äldre och de som har kroniska sjukdomar är skyddseffekten ofta betydligt sämre.

Intervall och administration

Pneumovax ges i en dos och skyddar i ca 5-6 år. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos.

Vaccinet administreras som en injektion i överarmsmuskeln.

Åldersgränser

Pneumovax kan ges från två års ålder.

Nedsatt immunförsvar

Då vaccinet är avdödat kan även de med nedsatt immunförsvar ta detta vaccin, vilket även starkt rekommenderas på grund av att de tillhör en riskgrupp som är särskilt utsatt.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Fler vacciner