Pneumokockvaccin (Pneumovax)

Det här vaccinet skyddar inte mot lunginflammation (pneumoni), utan framförallt mot det som kallas för invasiv pneumokocksjukdom, dvs den blodförgiftning som kan uppstå efter en lunginflammation, särskilt hos vissa riskgrupper.

Eftersom Pneumovax ingår i vaccinationskampanjen till riskgrupper så är det många som tyvärr tror att de då får ett vaccin mot lunginflammation (vilket rättare sagt skulle vara ett vaccin mot pneumoni). Det är inte korrekt, och för att skapa en större förståelse för hur det hänger ihop har vi en sida som närmare redogör för vilka pneumokockvacciner som finns samt vilket (eller vilka) vaccin som kostnadsfritt ingår i pneumokock-kampanjen. Det finns nämligen ett annat vaccin (Apexxnar) som skyddar mot just lunginflammation, men det får man oftast bekosta själv. Där står även hur vaccinerna kan kombineras med varandra på det mest optimala sättet, samt varför det kan vara av vikt att tillse att man har ett skydd.

  • Ett brett skydd mot 23 olika typer av pneumokockbakterier
  • Ger ett visst skydd mot öron- och bihåleinflammation
  • Pris = 400 kr / dos (kostnadsfritt för riskgrupper)

Kort om sjukdomen

  • Lunginflammation är en sjukdom som oftast orsakas av en infektion av virus eller bakterier som har följt med inandningsluften. Den påverkar lungans innersta partier, de små luftfyllda blåsorna som kallas alveoler
  • Man kan även smittas genom att få bakterier eller virus på händerna som sedan via mun, näsa eller ögon förs in i kroppen. En del av kroppens skydd mot sjukdom består av slemhinnor i svalget och luftvägarna
  • Små barn och mycket gamla drabbas mest. Det beror på att immunförsvaret hos ett litet barn inte är färdigutvecklat, medan sjukdomar och åldrande försvagar immunförsvaret hos äldre människor
  • Om man är 65 år eller äldre har man en ökad risk att drabbas av en pneumokockinfektion, och det är i sig en allvarlig sjukdom. Särskilt om den bakteriella infektionen blir invasiv och letar sig in i ett annars sterilt kroppsrum, exempelvis blod. Detta kan exempelvis ske om immunförsvaret är nedsatt. Den typen av pneumokockinfektion drabbar i stor utsträckning äldre individer, och 2017 anmäldes 1367 fall, varav 50% av dessa var 70 år eller äldre. 12% av de som insjuknade avled inom 30 dagar.

Typ av vaccin

Pneumovax är ett så kallat polysackaridvaccin. Det innebär att det inte har en förmåga att bilda minnesceller, och även att upprepade vaccinationer inte rekommenderas. Däremot ger den ett brett skydd i och med att den innehåller så många olika serotyper.

Hur länge har vaccinet använts?

Detta vaccin har funnits på marknaden sedan 1983.

Skyddseffekt

I studier har man kunnat påvisa en skyddseffekt om ca 70% mot invasiva pneumokocksjukdomar, samt visst skydd mot öron- och bihåleinflammation. Skyddet varar i ca fem år.

Vaccinet är dock av äldre typ, och det innebär bland annat att det inte ger upphov till så kallade minnesceller. Av den anledningen försvinner skyddet efter relativt kort tid, och ytterligare doser drar inte nytta av de tidigare. Man får alltså inte en förstärkande effekt med upprepade doser, utan resultatet kan istället bli att immunsvaret blir sämre. Det är dessutom möjligt att detta resultat inte bara gäller Pneumovax, utan även för andra pneumokock-vacciner.

Man kan rekommenderas ytterligare en dos av detta vaccin, då endast efter tidigast 5–6 år. Skyddet mot invasiv sjukdom är bra hos friska individer, men i takt med att man tar vaccinet i stigande ålder avtar effekten, och hos de som dessutom har kroniska sjukdomar är skyddseffekten i princip obefintlig.

Intervall och administration

Pneumovax ges i en dos.

Vaccinet administreras som en injektion i överarmsmuskeln.

Åldersgränser

Pneumovax kan ges från två års ålder.

Nedsatt immunförsvar

Då vaccinet är avdödat kan även de med nedsatt immunförsvar ta detta vaccin, vilket även starkt rekommenderas på grund av att de tillhör en riskgrupp som är särskilt utsatt.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Fler vacciner