Vaccin mot pneumokocker (Prevenar13)

Vaccin mot pneumokockbakterier som kan orsaka lunginflammation, särskilt hos vissa riskgrupper.

Vaccinet skyddar mot 13 av de vanligaste typerna av pneumokockbakterier.

  • Vaccin mot pneumokockinfektion (Prevenar13)
  • Pris = 850 kr / dos (kostnadsfritt för särskilda riskgrupper)
  • Skyddar mot bland annat: meningit (hjärnhinneinflammation), blodförgiftning eller pneumoni (lunginflammation) och öroninfektion.

Kort om sjukdomen

  • Lunginflammation är en sjukdom som oftast orsakas av en infektion av virus eller bakterier som har följt med inandningsluften. Den påverkar lungans innersta partier, de små luftfyllda blåsorna som kallas alveoler
  • Man kan även smittas genom att få bakterier eller virus på händerna som sedan via mun, näsa eller ögon förs in i kroppen. En del av kroppens skydd mot sjukdom består av slemhinnor i svalget och luftvägarna
  • Små barn och mycket gamla drabbas mest. Det beror på att immunförsvaret hos ett litet barn inte är färdigutvecklat, medan sjukdomar och åldrande försvagar immunförsvaret hos äldre människor
  • Om man är 65 år eller äldre har man en ökad risk att drabbas av en pneumokockinfektion, och det är i sig en allvarlig sjukdom. Särskilt om den bakteriella infektionen blir invasiv och letar sig in i ett annars sterilt kroppsrum, exempelvis blod. Detta kan exempelvis ske om immunförsvaret är nedsatt. Den typen av pneumokockinfektion drabbar i stor utsträckning äldre individer, och 2017 anmäldes 1367 fall, varav 50% av dessa var 70 år eller äldre. 12% av de som insjuknade avled inom 30 dagar.

Typ av vaccin

Prevenar13 är ett konjugerat vaccin, vilket innebär att det ger upphov till minnesceller, men också att det minskar risken för kolonisering (att bakterier får fäste i kroppen) av pneumokockbakterien. Skyddseffekten av detta vaccin är bättre än Pneumovax vad gäller invasiv pneumokocksjukdom, och det är också det enda vaccinet som bevisligen ger ett skydd mot lunginflammation. Behovet av boosterdoser av Prevenar13 är inte fastställt, men vad vi vet idag så bör det räcka med en spruta.

Detta vaccin gavs tidigare till barn inom ramen för barnvaccinationsprogrammet, vilket medförde att de serotyper som ingick i vaccinet inte spreds i samhället i lika stor omfattning som tidigare. Från 2020 har dock ett liknande vaccin, Synflorix, som dessvärre inte innehåller lika många serotyper, ersatt Prevenar13 i barnvaccinationsprogrammet. Hur den minskade täckningsbredden kommer att påverka riskerna för de äldre att drabbas av pneumokocksjukdom med anledning av att vissa serotyper kommer att fortsätta att spridas är idag oklart. Det gäller även den konkreta anledningen till bytet. Dock kan kostnaden på goda grunder antas vara en bidragande faktor.

Hur länge har vaccinet använts?

Detta vaccin har funnits på marknaden sedan 2007.

Skyddseffekt

I studier har man kunnat påvisa en skyddseffekt på 70-85 procent mot invasiv pneumokocksjukdom och 45 procent mot lunginflammation av ingående vaccinserotyper, samt visst skydd mot öron- och bihåleinflammation.

Intervall och administration

Prevenar13 ges i en dos.

Vaccinet administreras som en injektion i överarmsmuskeln.

Åldersgränser

Prevenar13 kan ges från 6 veckors ålder.

Nedsatt immunförsvar

Då vaccinet är avdödat kan även de med nedsatt immunförsvar ta detta vaccin, vilket även starkt rekommenderas på grund av att de tillhör en riskgrupp som är särskilt utsatt.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Fler vacciner