Det här är en mer känsloladdad artikel än vanligt, inspirerad av inlägg som läggs upp på vår Facebook, samt insändare och kommentarer på diverse sajter. Var beredd på det…

Bakgrund

Det händer att vi möts av frågeställningar om exempelvis förekomsten av aluminium, formaldehyd (formalin) och kvicksilver i vacciner. Många är oroliga, många gånger efter att ha läst nåt inlägg på Facebook eller annan plats där det varnas för att det finns farliga ämnen i vacciner, att de innehåller nervgifter och att man ska undvika vacciner till varje pris då de enligt skribenten har fruktansvärda biverkningar. Ofta med hänvisning till de i denna rubrik förekommande ingredienserna.

Missriktad välvilja

Personerna som skriver dylikt drivs säkert av välvilja. Tyvärr en kraftigt missriktad sådan. Allt som gör gott kan givetvis orsaka skada. Såväl bilar som huvudvärkstabletter och vacciner. Det brukar inte hindra någon från att köra till jobbet eller ta en Ipren mot mensvärken. Och det ska inte heller hindra någon från att skydda sig mot livshotande sjukdomar. Jag skriver inte detta för att övertyga en inbiten vaccinationsmotståndare. Bara livet kan göra det. Jag skriver till dig som är orolig. Till dig som värnar om din familj och dina närmaste. Till dig med en nyfödd. Och till dig som själv söker argument för att säkerställa att du tar rätt beslut i en viktig fråga.

För låt dig inte luras av personer som svänger sig med krångliga ord, hänvisar till nån obskyr ”forskare” eller låter påskina att det finns någon global konspiration finansierad av Big Pharma som går ut på att förgifta mänskligheten. All vaccination sker efter en riskbedömning! Och så länge risken att man drabbas av en allvarlig sjukdom är avsevärt högre än att man får svåra biverkningar av vaccinet så är det ju logiskt att man bör vaccinera sig.

Vaccin räddar liv!

Få saker har nämligen gjort så mycket för mänskligheten som vacciner! Endast världens vaccinationsprogram räddar enligt WHO flera miljoner liv varje år! Därför är det viktigt att man delar med sig av verifierbara fakta, och inte ägnar sig åt att sprida falska rykten för att spela på människors rädslor och dra klick. Det orsakar nämligen skada på riktigt. Det orsakar död i förtid. Det skapar tragedier som dessa till synes välmenta individer inte har varit i närheten av att behöva uppleva på nära håll. Det vore bra om de istället kunde ägna sin lediga tid till att prata med någon som förlorat sin 65-åriga mor i sepsis orsakad av lunginflammation. Någon 30-åring som varit tvungen att operera bort livmodern och inte längre kan få barn. En person som fått TBE och fått se sitt hela liv slås i spillror. Ett barn som fått meningokocker och fått amputera bort kroppsdelar… Om de skulle vara sådana människovänner som de utger sig för att vara så borde de sluta med att driva opinion som faktiskt skadar andra. I verkligheten! De borde ta ett steg tillbaka och fundera på hur de konkret skulle kunna hjälpa andra människor till ett bättre liv. De är varmt välkomna att besöka ett REHAB-centrum och ta sig an någon som förlorat inte bara förmågan att röra sig, utan även sitt jobb, sin familj och sin förmåga att tänka pga ett litet TBE-virus. De borde göra det först. Så får vi väl se om de önskar fortsätta publicera skrämselpropaganda.

Nedan följer en genomgång av de tre vanligaste frågorna om vaccinets innehåll och längre ned om covidvaccin.

Aluminium

Aluminium (eller snarare en aluminiumsaltpartikel; aluminiumhydroxid) är ett ämne som tillsätts för att stimulera immunförsvaret till att uppmärksamma det avdödade antigenet som injicerats och bilda antikroppar. Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har definierat ett veckointags-värde för aluminiumsalter, som är satt på en nivå där hälsoeffekter inte ska kunna uppstå ens hos de mest känsliga konsumenterna vid långvarig exponering. Detta toleransvärde vad avser aluminiumhydroxid uppgår till 1 milligram per kg kroppsvikt per vecka. Detta ”maxvärde” (ca 60-70 milligram per vecka) är 300 gånger LÄGRE än de nivåer som orsakat några som helst effekter på utveckling av reproduktionsorgan och centrala nervsystemet i djurförsök. Och mängden som finns i en dos vaccin är en hundradel (ca 0,6 milligram) av det, dvs 3000 gånger lägre än nivåer som kan orsaka skada, och då vid långvarig exponering. Du får i dig mer när du täcker rabarberpajen med aluminiumfolie inför släktträffen…

Kvicksilver

Vad gäller kvicksilver (ex vis tiomersal, som är en kvicksilverförening) så finns det i Sverige inga vacciner avsedda för människor som innehåller någon typ av kvicksilver-föreningar. Det har det inte gjort på decennier. Anledningen till att det togs bort var av rena miljöskäl, och hade ingen som helst koppling till eventuella biverkningar. Kvicksilverföreningar har ingått i vacciner över hela världen sedan 1930-talet för att utgöra konserveringsmedel och förhindra bakterietillväxt. Då i en koncentration av ca 50 mikrogram/dos (varav cirka 50 %, dvs 25 mikrogram, utgör kvicksilver). Eftersom kvicksilver som intas via föda tas upp nästan fullständigt av kroppen kan man jämföra mängd som du får i dig via mat med mängd som ges vid vaccinering. Det senaste vaccinet som innehöll någon form av kvicksilverförening innehöll dock mindre än hälften av vad du får i dig av en portion fisk eller vad som är tillåtet i en barnmatsburk om 200 g…

Formalin

Formalin, en vattenlösning av formaldehyd, används för att inaktivera beståndsdelar i en del vacciner, bl a influensavaccinet. Det är för att du inte ska kunna bli sjuk av vaccinet! Efter tillverkning finns det bara spårämnen kvar, och det i så små mängder att vi utsätts för långt mycket mer i vårt dagliga liv. Exempelvis från våra möbler, som frigör ämnet till luften vi andas. Ett vilande spädbarn som befinner sig inomhus andas under 4 till 40 timmar in ungefär samma mängd formaldehyd som finns i en dos vaccin. För att inte tala om hur mycket du får i dig under en livstid… Formaldehyd kan inte heller ackumuleras i kroppen. En annan intressant detalj är att kroppen även producerar stora mängder formaldehyd helt på egen hand i en process som kallas för ”one-carbon cycle (1C cycle)”, som är förutsättningen för att reparera DNA, RNA och producera livsviktiga aminosyror (tack till uppmärksam läsare som skickade över info om 1C cycle!).

Vanliga myter om covidvaccinet

”Bättre att bli sjuk”

Det innebär mycket större risker att genomgå en allvarlig smittsam sjukdom än att ta ett vaccin. Många infektionssjukdomar kan orsaka långvariga medicinska besvär som finns kvar långt efter att man tillfrisknat från själva sjukdomen.

Covid-19 har visat sig kunna vara en allvarlig och oberäknelig sjukdom, som genererat nya diagnoser inom sjukvården, exempelvis långtidscovid. Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, har man dessutom andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

FAKTA: Nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken för att drabbas av allvarliga biverkningar.

”D-vitamin, ivermektin och klorokinfosfat är bättre än vaccin”

Det finns inga vetenskapliga belägg för att D‍-‍vitamin, ivermektin eller klorokinfosfat kan användas för att förebygga eller behandla covid‍-‍1‍9 Många studier har genomförts och det pågår ett flertal kliniska studier i världen kring flera av dessa produkter, men ännu har ingen studie kunnat visa effekt på ett övertygande sätt.

FAKTA: Behandling av covid-19 med monoklonala antikroppar har visat sig effektivt, men endast vaccin har en preventiv effekt

”Vaccinet gör människor sterila”

Denna myt härstammar från rapporter om menstruationsrubbningar. Dessa har dock inget samband med vacciner.

FAKTA: Det finns ingenting som ens antyder att vaccinerna mot covid‍-‍19 skulle kunna påverka kvinnors eller mäns fertilitet

”Vaccinet ändrar ditt DNA”

Ämnet mRNA finns i varje cell i våra kroppar och är ribonukleinsyrabaserade strukturer med instruktioner till cellen för hur den ska fungera. Vissa virus (bland annat SARS‍‍-‍‍CoV‍‍‍-‍2) innehåller RNA som instruerar cellen att replikera viruset så att det kan föröka sig i kroppen.

De mRNA-baserade vaccinerna mot covid‍-‍19 (Comirnaty, Moderna) får cellerna att producera ett ytprotein som liknar ytproteninet på viruset SARS‍-‍CoV‍-‍2, och aktiverar på så sätt immunförsvaret.

mRNA‍-‍vacciner kan alltså inte ändra människans arvsmassa. Det mRNA som vaccinerna innehåller bryts dessutom ner mycket snabbt i kroppen.

FAKTA: Inga vacciner kan förändra ditt DNA

”Vaccinet innehåller mikrochip och nanopartiklar”

Det finns inga vacciner som innehåller mikrochip eller någon annan övervakningsteknik, inte heller i något av vaccinerna mot covid‍-‍19. Detsamma gäller ”nanopartiklar”.

FAKTA: Nej. Bara nej, helt enkelt.

 

Hoppas att ovanstående gett en mer nyanserad bild av det hela.

 

Peter Gutniak
Verksamhetschef
peter@vaccinationsgruppen.se
Mobil: 0709-609040

 

Källhänvisning:
The Immunisation Advisory Centre

Läkemedelsverket