Vaccin mot RS-virus (Abrysvo)

  • Bra skyddseffekt mot både lindrig- och allvarlig RS-virusinfektion
  • Rekommenderas framförallt till gravida i v32 – v36
  • Även godkänt till äldre (+60)
  • Pris = 1895 kr/dos
Boka tidDrop-in

Kort om sjukdomen

  • Virusinfektion som orsakar luftvägssymtom liknande förkylning och influensa med risk för allvarligt förlopp särskilt hos små barn, äldre, de med underliggande kronisk sjukdom eller personer med nedsatt immunförsvar
  • Sprids framförallt under vinterhalvåret med allvarliga utbrott vartannat år
  • Tidigare RS-virusinfektion förhindrar inte att man drabbas igen
  • Effektiv läkemedelsbehandling saknas

Mer om RS-virus

Typ av vaccin

Abrysvo är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka RS-virusinfektion.

Hur länge har vaccinet använts

Abrysvo fick godkännande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) under 2023 och finns sedan hösten 2023 tillgängligt i Sverige.

Skyddseffekt

Abrysvo har i studierna som låg till grund för godkännandet visat en skyddseffekt om ca 86 % mot RS-virusorsakad infektion i de nedre luftvägarna hos äldre personer som uppvisat tre eller fler symtom.

För passiv immunisering av spädbarn har en skyddseffekt om 81 % mot allvarlig RS-virusorsakad nedre luftvägsinfektion inom 90 dagar efter födseln kunnat påvisas. För en period om 180 dagar efter födseln var skyddseffekten 69 %.

Intervall och administration

Utifrån den kunskap vi har i dagsläget så ges Abrysvo vid ett tillfälle. Ytterligare doser kan komma att behövas längre fram, men ännu saknas riktlinjer kring detta. Möjligen kan det bli aktuellt med upprepade doser precis som för influensavaccinet.

Vaccinet ges som en injektion i överarmen.

Gravida

Abrysvo är testat och godkänt att ges till gravida mellan vecka 24 och 36, i syfte att passivt immunisera fostret och säkerställa att risken för att barnet drabbas av RS under sina första levnadsår. Det är dock särskilt gynnsamt att ge mellan vecka 32 – 36, vilket är vår rekommendation.

Nedsatt immunförsvar

Då vaccinet är avdödat kan det ges även till de med ett nedsatt immunförsvar.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Fler vacciner